Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Ako podať opravný prostriedok

 

Opravné prostriedky a možnosť súdneho preskúmania
 

1. Proti rozhodnutiu mesta o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti podľa § 17 zákona o slobode informácií.

2. Odvolanie sa prijíma v Kancelárii prvého kontaktu na MsÚ. Ak je odvolanie adresované priamo primátorovi mesta, zástupcovi primátora mesta, hlavnému kontrolórovi mesta, prednostovi MsÚ, náčelníkovi MsP, referátu MsÚ alebo zariadeniu Mesta bez právnej subjektivity, tento adresát je povinný odovzdať odvolanie do Kancelárie prvého kontaktu za účelom jeho zaevidovania. Kancelária prvého kontaktu  odvolanie bezodkladne postúpi príslušnému odbornému referátu MsÚ na vybavenie. Ak žiadateľ podal odvolanie, možno mu v plnom rozsahu vyhovieť do 30 dní od jeho doručenia. Ak príslušný odborný referát MsÚ odvolaniu v plnom rozsahu nevyhovie, predloží odvolanie so spisovým materiálom odvolaciemu orgánu.

3. O odvolaní proti rozhodnutiu povinnej osoby rozhoduje nadriadený povinnej osoby, ktorá vo veci rozhodla alebo mala rozhodnúť. O odvolaní proti rozhodnutiu mestského úradu rozhoduje primátor mesta.

4. Odvolací orgán rozhodne o odvolaní do 15 dní od doručenia odvolania. Ak odvolací orgán v tejto lehote nerozhodne, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým odvolanie zamietol a napadnuté rozhodnutie potvrdil; za deň doručenia tohto rozhodnutia sa považuje druhý deň po uplynutí lehoty na vydanie rozhodnutia.

5. Rozhodnutie o odmietnutí žiadosti možno preskúmať v súdnom konaní podľa osobitného zákona.

 


 

 • Miesto podania opravného prostriedku
       Mestský úrad Revúca
       Námestie slobody 13/17
       050 01  Revúca
 • Spôsob podania opravného prostriedku
  Zásadne písomne, pokiaľ z konkrétneho rozhodnutia mesta nevyplýva niečo iné.
 • Lehota na podanie opravného prostriedku
  Zásadne je lehota 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia, pokiaľ z platnej právnej úpravy a samotného rozhodnutia nevyplýva niečo iné.

 
webygroup
ÚvodÚvodná stránka