Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Kontakty

Predvoľba 058/28 515 xx
ODDELENIE, FUNKCIA
MENO A PRIEZVISKO
KANCELÁRIA
číslo dverí,
resp. adresa
TELEFÓN
MOBIL
Primátor mesta
Námestie slobody 13/17
Kancelária č. 42
058/28 515 11
0905 114 683 
Vedúca kancelárie primátora

Mgr. Patricia Šefranová

Námestie slobody 13/17
Kancelária č. 44
058 28 515 54 0948 907 480
Spoločný stavebný úrad
Referát spoločného stavebného úradu a jedn. stavieb
Šafárikova 1
Kancelária č. 4
058/28 515 50
058/28 515 52
058/28 515 51
 
0948 874 114
 
Zástupkyňa primátora

Mgr. Lucia Medvecová

 
 
0905 114 683 
Hlavný kontrolór mesta
Námestie slobody 13/17
Kancelária č. 52
058/28 515 13
0940 604 068
Prednostka MsÚ
Námestie slobody 13/17
Kancelária č. 38
058/28 515 25
0908 938 672
COO, PO, BOZP
Ing. Jozef Nosáľ
dodávateľ prác
 
058/4426254
0904 044 360
Referát šéfredaktora mestských novín a propagácie mesta

Námestie slobody 13/17
Kancelária č. 22
058/28 515 53
0940 602 928
Mestská polícia
Remeselnícka 1
058/28 515 48
0948 936 935
Mestská polícia
Slavomír Lipták
Marián Ganaj
Peter Koňuch
Richard Gajdoš
Pavol Haluška
Miroslav Novysedlak
Pavol Kudlák
Ľuboš Hronec
Remeselnícka 1
058/28 515 47
0905 470 459
Kancelária primátora
Referát kancelárie primátora
Námestie slobody 13/17
Kancelária č. 40
058/28 515 11
0915 704 201
Kancelária prednostky
Referát kancelárie prednostky
Námestie slobody 13/17
Kancelária č. 40
058/28 515 40
0908 938 688
Referát informačných systémov
Námestie slobody 13/17
Kancelária č. 7
058/28 515 12
0917 346 851
Referát personalistiky a dohôd
Námestie slobody 13/17
Kancelária č. 30
058/28 515 14
0948 874 118
Referát pre servis MsZ
Námestie slobody 13/17
Kancelária č. 54
058/28 515 23
0908 943 398
Oddelenie regionálneho rozvoja
Referát projektového managementu a projektového riadenia, vedúca oddelenia Ing. Bibiana Jankóšiková Námestie slobody 13/17
Kancelária č. 48
058/28 515 55 0908 996 636
Referát regionálneho rozvoja

Ing. Patrícia Nikolovičová

Námestie slobody 13/17
Kancelária č. 48
058/28 515 22  
Referát územného plánovania, výstavby a verejného obstarávania
Námestie slobody 13/17
Kancelária č. 4
058/28 515 36
0948 874 117
Referát turistického informačného centra a cestovného ruchu
Viera Kasperová Muránska 18
058/28 515 58
0917 346 852
Referát turistického informačného centra a cestovného ruchu Ing. Elena Kochjarová Muránska 18
058/28 515 58
0917 346 852
Oddelenie finančné a majetkovo právne
Referát rozpočtu a ekonomických analýz, vedúca oddelenia
Námestie slobody 13/17
Kancelária č. 34
058/28 515 29
0948 874 127
Referát dane z nehnuteľnosti
Námestie slobody 13/17
Kancelária č. 2
058/28 515 30
 
Referát miestnych poplatkov za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Námestie slobody 13/17
Kancelária č. 2
058/28 515 31
 
Referát účtovníctva
Námestie slobody 13/17
Kancelária č. 33
058/28 515 32
 
Referát pokladne
Mgr. Lenka Kubajdová
Námestie slobody 13/17
Kancelária č. 6
058/28 515 34
 
Referát ostatných miestnych daní, poplatkov a evidencie platieb
Bc. Alica Kubajdová
Námestie slobody 13/17
Kancelária č. 6
058/28 515 33
 
Referát miezd
Bc. Adriana Vojtková
Námestie slobody 13/17 
Kancelária č. 30
058/28 515 15
 
Referát  rozpočtu a fakturácie
Ing. Soňa Lábajová
Námestie slobody 13/17
Kancelária č. 33
058/28 515 35
 
Referát  účtovníctva programového rozpočtu a zúčtovacích vzťahov
Bc. Alžbeta Ďurejová
Námestie slobody 13/17
Kancelária č. 22
058/28 515 57
 
Referát  pre majetkovo-právne vysporiadanie
Ing. Barbora Leštáková
Remeselnícka 1 
Kancelária č. 210
058/28 515 18
0948 874 107
Referát majetkovo-právny a vymáhania pohľadávok
Námestie slobody 13/17
Kancelária č. 31
058/28 515 17
0948 874 126
Oddelenie školstva, telesnej kultúry a športu
Referát školského úradu, vedúci oddelenia
Remeselnícka 1
Kancelária č. 206
058/28 515 44
0915 831 662
Referát pre školy, školské zariadenia, kultúru a šport
Remeselnícka 1
Kancelária č. 212
058/28 515 45
0915 657 593
Referát ekonomiky škôl a školských zariadení
Remeselnícka 1
Kancelária č. 211
058/28 515 46
0948 874 119
Referát pre ekonomickú činnosť
Námestie slobody 13/17
Kancelária č. 13
058/28 515 56
 
Oddelenie služieb obyvateľstvu
Referát kultúry a ZPOZ, vedúca oddelenia
Námestie slobody 13/17
Kancelária č. 53
058/28 515 63
0918 615 419
Referát sociálnych služieb
J. Kordoša 546/1
ZOS
058/28 515 91
0940 604 070
Referát sociálno-právnej ochrany a kurately detí, mládeže a dospelých
 
Námestie slobody 13/17
 
 
 
Referát evidencie obyvateľstva
Námestie slobody 13/17
Kancelária č. 3
058 285 15 21
 
0905 448 204
Referát overovania podpisov
 
Námestie slobody 13/17
Kancelária č. 3
058 285 15 60
 
 
Referát registratúry
 
Mgr. Jana Fašková
Námestie slobody 13/17
Kancelária č. 1
058 285 15 24
 
Referát matričnej činnosti
Anna Vrbiarová
Námestie slobody 13/17
Kancelária č. 15

058 285 15 27

0948 874 122
Referát pre úvery zo ŠFRB a evidencie bytov, ŠOD nad MK a ÚK
Mária Olejníková
Námestie slobody 13/17
Kancelária č. 22
 

058 285 15 41

0948 874 113
Referát  opatrovateľskej služby DOS, SOS
PhDr. Renáta Ružinová
J. Kordoša 546/1
ZOS
058 285 15 91
0905 762 238
Referát terénnej sociálnej práce
Mgr. Dušan Matiaš
Remeselnícka 1
Kancelária č. 209
058/28 515 59
0940 604 100
Referát terénnej sociálnej práce
Eva Ferková
Remeselnícka 1
Kancelária č. 209
058/28 515 59
0917 953 024
Referát terénnej sociálnej práce
Mgr. Zuzana Topoliová
Remeselnícka 1
Kancelária č. 209
058/28 515 59
0917 953 024
Oddelenie vnútornej prevádzky
Referát správy majetku, opráv a údržby, vedúci oddelenia
Remeselnícka 1
Kancelária č. 207
058/28 515 42
0940 604 081
Referát evidencie majetku, organizačných a a vnútorných vecí
Námestie slobody 13/17
Kancelária č. 54
058/28 515 19
 
Referát MTZ, VO, stravovania
Remeselnícka 1
Kancelária č. 211
058/28 515 43
0948 874 121
Referát vozového parku
Námestie slobody 13/17
Kancelária č. 3
058/28 515 60
 
Referát správy majetku, opráv a údržby PhDr. Jakub Varga Remeselnícka 1 Kancelária č. 209, 058/ 28 515 64 0907 978 901
Obslužný personál
Anna Mrázová
Katarína Ljudvigová
Igor Schmiedl
Ondrej Tomko
Karol Kováč
 
 
 
Oddelenie životného prostredia a verejného poriadku
Referát životného prostredia, odpadového hospodárstva, ochrany ovzdušia a vodného hospodárstva, ŠOD ochrana pred povodňami, vedúca oddelenia
Šafárikova 1
Kancelária č
058/28 515 16
0940 604 072

Referát ochrany prírody a podnikateľských činností, verejného poriadku

Šafárikova 1
Kancelária č.
058/28 515 38
0918 645 422
Referát čistoty mesta, údržby verejných priestranstiev a opráv miestnych komunikácií, referát pre vydávanie rozhodnutí, stanovísk pre zvláštne užívanie miestnych a účelových komunikácií ,VZ a verejného priestranstva, trhové miesta a jarmoky
Šafárikova 1
Kancelária č.
058/28 515 37

0948 907 479

Referát správy športovísk a detských ihrís

Peter Jankóšik
Šafárikova 1
Kancelária č
058/28 515 39 0905 248 768 


 
webygroup
ÚvodÚvodná stránka