Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Mestská polícia Revúca

Kontakt:

Adresa: Mesto Revúca
Mestská polícia
Remeselnícka 307/1 
050 01  Revúca
Kontakt: Remeselnícka 307/1
Telefón: 058/28 515 47
058/28 515 48
Mobil:

0905 470 459

E-mail: msp@revuca.sk
   


Pracovná doba od 1.6.2019

Pondelok: 6.00 - 22.00
Utorok: 6.00 - 22.00
Streda: 6.00 - 22.00
Štvrtok: 6.00 - 22.00
Piatok: 6.00 - 22.00
Sobota: 6.00 - 22.00
Nedeľa: 6.00 - 22.00

 

 

 

 

 

 

Jedným z právnych predpisov, ktoré umožňujú naplňovanie samosprávneho postavenia obcí a miest, je zákon Slovenskej národnej rady z 3. decembra 1991 č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii. Tento zákon nadväzuje na zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, ktorý umožnil obciam a mestám zriadiť si na zabezpečovanie obecných vecí verejného poriadku, ochranu životného prostredia, vykonávanie nariadení a uznesení obecného zastupiteľstva, rozhodnutí starostu obce, ako aj na plnenie ďalších úloh obsiahnutých v organizačnom poriadku svoj poriadkový útvar - obecnú políciu.

Túto možnosť, ktorú dal zákon Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení využilo i naše mesto a Mestské zastupiteľstvo v Revúcej uznesením č. 12/a zo dňa 12.6.1991 - zriadilo mestskú políciu.

Citovaný zákon upravil i keď len veľmi rámcove, oprávnenia pracovníkov obecnej polície. Zákon zároveň ustanovil oprávnenie obecného zastupiteľstva určovať organizáciu obecnej polície, rozsah technických prostriedkov, ako aj objem mzdových prostriedkov. Ďalej zákon ustanovil, že výkon rozhodnutia starostu uskutočňuje obecný úrad a obecná polícia.

 

Základné úlohy:

(1) Obecná polícia

a) zabezpečuje verejný poriadok v obci, spolupôsobí pri ochrane jej obyvateľov a iných osôb v obci pred ohrozením ich života a zdravia,

b) spolupôsobí s príslušnými útvarmi Policajného zboru pri ochrane majetku obce, majetku občanov, ako aj iného majetku v obci pred poškodením, zničením, stratou alebo pred zneužitím i s využitím ústrední zabezpečujúcich signalizáciu a iných zabezpečovacích systémov (pulty centrálnej ochrany),

c) dbá o ochranu životného prostredia v obci,

d) dbá o dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, iných verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach,

e) vykonáva všeobecne záväzné nariadenia obce, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu,

f) objasňuje priestupky, ak tak ustanovuje osobitný predpis, prejednáva v blokovom konaní priestupky ustanovené osobitným predpisom a priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky spáchané neuposlúchnutím pokynu vyplývajúceho

1. z dopravnej značky zákaz zastavenia, zákaz státia, zákaz vjazdu, zákaz odbočovania, zákaz otáčania, nízkoemisná zóna, prikázaný smer jazdy, prikázaný smer obchádzania, vyhradené parkovisko, obytná zóna, pešia zóna, školská zóna, zóna s dopravným obmedzením a parkovisko,

 2. zo všeobecnej úpravy cestnej premávky,6) ktorou sa zakazuje zastavenie, státie a vjazd vozidiel, 

g) oznamuje príslušným orgánom porušenie právnych predpisov, ktoré zistí pri plnení svojich úloh a ktorých riešenie nepatrí do pôsobnosti obce,

h) oznamuje obci porušenie zákazu požitia alkoholických nápojov a iných návykových látok osobou maloletou do 15 rokov alebo mladistvou do 18 rokov,

i) plní úlohy na úseku prevencie v rozsahu pôsobnosti ustanovenej týmto zákonom,

j) doručuje písomnosti, ak tak určí súd.

(2) Obec môže vymedziť obecnej polícii aj ďalšie úlohy, ak to ustanovujú osobitné zákony.

 

Základné povinnosti:

Príslušník obecnej polície pri plnení úloh je povinný najmä

a) dodržiavať zákony a iné všeobecne záväzné právne predpisy a v ich rámci sa riadiť pokynmi náčelníka, prípadne pokynmi starostu,

b) dbať na vážnosť, česť a dôstojnosť občanov i svoju vlastnú a nepripustiť, aby občanom v súvislosti s činnosťou obecnej polície vznikla bezdôvodná ujma a prípadný zásah do ich práv a slobôd neprekročil mieru nevyhnutnú na dosiahnutie účelu sledovaného zákrokom,

c) zakročiť podľa svojich možností a schopností v medziach tohto zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, prípadne vykonať iné nevyhnutné opatrenia, ak je dôvodné podozrenie, že bol spáchaný alebo je páchaný trestný čin, priestupok, iný správny delikt alebo iným spôsobom rušený verejný poriadok,

d) zakročiť, ak je ohrozený život, zdravie alebo hrozí škoda na majetku; nemusí tak urobiť, ak by tým vystavil vážnemu ohrozeniu seba alebo iné osoby,

e) oznámiť v prípade, že bol spáchaný trestný čin, vec Policajnému zboru alebo prokurátorovi a podľa povahy veci tiež zamedziť vstupu nepovolaných osôb na miesto činu,

f) poučiť pri vykonávaní zákrokov osoby o ich právach,

g) oznamovať bezodkladne náčelníkovi závady a nedostatky, ktoré ohrozujú alebo sťažujú výkon jeho činnosti.


 
webygroup
ÚvodÚvodná stránka