Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Podrobný popis systému nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu v Meste Revúca

Nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom.

Zmesový komunálny odpad sa ukladá do označených zberných nádob – čierne plastové nádoby alebo plechové nádoby.

 1. Zberné nádoby na zmesový komunálny odpad sa používajú v rámci celého územia mesta takto:

a) V rámci individuálnej bytovej výstavby a samostatne stojacich nehnuteľností – nádoba    objeme 110 l resp. 120 l, pričom platí:

 • intenzita vývozu 52 krát ročne pri 4 - 8 člennej domácnosti;
 • intenzita vývozu 26 krát ročne pri 1 - 3 člennej domácnosti.

Intenzita vývozu je stanovená na základe doterajších skúseností s množstvom produkovaného odpadu.

Náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad sú zahrnuté v miestnom poplatku.

b) V rámci komplexnej bytovej výstavby a pri združení 4 – 8 nehnuteľností individuálnej bytovej     výstavby – nádoba o objeme 1100 l, pričom platí:

 • počet nádob a intenzita vývozu (26-52-104-krát ročne) je stanovená operatívne, dohodou medzi mestom a spoločnosťou vykonávajúcou zber a prepravu odpadov na území mesta, v závislosti od intenzity napĺňania nádob.

c) Pre fyzické osoby-podnikateľov a právnické osoby, s prevádzkovými priestormi s počtom zamestnancov:

 • do 8 – zberné nádoby o objeme 110 l, pričom intenzita vývozu platí ako v bode a);
 • nad 8 – zberné nádoby o objeme 1 100 l, pričom intenzita vývozu platí ako v bode b);

V závislosti na množstve produkovaného odpadu sa môžu viaceré fyzické osoby-podnikatelia a právnické osoby združiť vzhľadom ku kapacite využívaných zberných nádob.

d) Na základe posúdenia konkrétnych podmienok tvorby zmesového komunálneho odpadu a nakladania s ním môže mesto zmeniť počet zberných nádob, ich objem alebo intenzitu ich vývozu.

e) Veľkoobjemové kontajnery o objeme 5 – 7 m3 sa používajú na objemný odpad, odpad z trhovísk a čistenia ulíc, prípadne aj na zmesový komunálny odpad (cintorín a pod.), pričom sa musí dodržať intenzita vývozu minimálne 26 krát ročne. Mesto určuje umiestnenie kontajnerov vzhľadom na dostupnosť pre obyvateľov, prístupnosť pre zvozovú techniku a počet obyvateľov.

 

Nakladanie s drobnými stavebnými odpadmi.

Mesto má zavedený množstvový zber drobných stavebných odpadov. Pôvodca drobných stavebných odpadov je povinný osobne ich odovzdať na zbernom dvore v areáli spoločnosti vykonávajúcej zber a prepravu odpadov na území mesta na Šafárikovej ul. č. 330/3, Revúca. Odovzdaný drobný stavebný odpad bude odvážený a pôvodcovi bude na základe zistenej hmotnosti tohto odpadu vyrubený poplatok formou rozhodnutia mesta. Za týmto účelom mesto vedie osobitnú týždennú evidenciu takto odovzdaného odpadu, v ktorej sa uvedie meno a priezvisko fyzickej osoby, jej bydlisko, číslo občianskeho preukazu a množstvo odovzdaného odpadu v kg. Spoločnosť vykonávajúca zber a prepravu odpadov na území mesta prevezme na zberný dvor drobný stavebný odpad od konkrétnej fyzickej osoby až po preukázaní totožnosti predložením občianskeho preukazu, odvážení tohto odpadu a následnom podpísaní vyplneného „Evidenčného listu drobných stavebných odpadov“. Drobný stavebný odpad nemožno odovzdať na cudzí občiansky preukaz. Poplatok za 1 kg drobných stavebných odpadov je 0,04 €.

 

Nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom.

Pôvodca biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu je povinný zabezpečiť jeho odovzdanie na zbernom dvore v areáli spoločnosti vykonávajúcej zber a prepravu odpadov na území mesta na Šafárikovej ul. č. 330/3, Revúca. Odovzdanie tohto odpadu na zbernom dvore je bezplatné. Táto povinnosť sa týka odpadu zo záhrad a netýka sa biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. Je zakázané ukladať predmetný odpad na verejných priestranstvách – uloženie alebo ponechanie odpadu na inom miesto ako na mieste na to určenom je priestupkom.

 

Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom z domácností.

Mesto nemá na svojom území zavedený a zabezpečený triedený zber komunálneho odpadu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad z domácností. Je to umožnené ustanovením § 81 ods. 21 písm. d) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa ktorého „povinnosť zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu komunálneho odpadu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad sa nevzťahuje na obec, ktorá preukáže, že je to ekonomicky neúnosné, pretože náklady na nakladanie s týmto biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom nemožno pokryť ani pri určení miestneho poplatku vo výške 50 % so zákonom ustanovenej hornej hranice sadzby miestneho poplatku“.

 

Spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov.

Elektroodpady z domácností

Odovzdávanie elektroodpadu z domácností je v rámci zavedeného systému zberu zabezpečované bezplatne počas celého roka v zbernom dvore v areáli spoločnosti vykonávajúcej zber a prepravu odpadov na území mesta na Šafárikovej ul. č. 330/3, Revúca. Pôvodca je povinný tento odpad dopraviť na zberný dvor na vlastné náklady.

 

Odpad z obalov a odpad z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi

Pri komplexnej bytovej výstavbe (bytové domy) sa v rámci zavedeného systému zberu jednotlivých druhov vytriedených zložiek komunálnych odpadov (komodít) používajú tieto zberné nádoby:

 • MODRÝ KONTAJNER o objeme 1100 l, označený nápisom PAPIER – na zber papiera a lepenky;
 • ZELENÝ KONTAJNER o objeme 1100 l a zelená plastová zberná nádoba o objeme 240 l, označené nápisom SKLO – na zber skla a sklenených črepov;
 • ŽLTÝ KONTAJNER o objeme 1100 l, označený nápisom PLASTY – na zber plastov, viacvrstvových kombinovaných obalov (tetrapak) a kovových obalov.

Intenzita vývozu nádob je stanovená operatívne, dohodou medzi mestom, príslušnou organizáciou zodpovednosti výrobcov a spoločnosťou vykonávajúcou zber a prepravu odpadov na území mesta, v závislosti od intenzity napĺňania nádob, minimálne však 12-krát ročne.

Pri rodinných domoch sa v rámci zavedeného systému zberu jednotlivých druhov vytriedených zložiek komunálnych odpadov (komodít) používajú vrecia, ktoré zabezpečí spoločnosť vykonávajúca zber a prepravu odpadov na území mesta, pričom vlastník (užívateľ) nehnuteľnosti musí uvedené separovane zbierané zložky komunálnych odpadov ukladať oddelene do osobitného vreca a v určenú dobu vyložiť pred svoju nehnuteľnosť. Samostatné vrece je určené na komoditu „sklo“ a ďalšie spoločne na komodity „plasty“, „viacvrstvové kombinované materiály“ a „kovy“. Komoditu „papier“ je možné okrem ukladania do vreca pripravovať aj do balíkov previazaných motúzom.

Intenzita vývozu príslušných vriec je určená harmonogramom stanoveným po dohode mesta s  príslušnou organizáciou zodpovednosti výrobcov a spoločnosťou vykonávajúcou zber a prepravu odpadov na území mesta. Harmonogram platný v príslušnom roku je doručovaný do každej domácnosti.

ČO  KAM  PATRÍ

Nádoba (vrece) na papier:

Patrí tam: noviny, časopisy, knihy, zošity, reklamné prospekty, papierové kalendáre, papierové obálky, čisté papierové (lepenkové) obaly – krabice treba poskladať tak, aby zaberali čo najmenší priestor.

Nepatrí tam: papier kombinovaný s inými materiálmi (plast, kovy), papier znečistený potravinami, ropnými látkami, použité papierové hygienické prostriedky, pauzovací papier, indigový papier.

 

Nádoba (vrece) na sklo:

Patrí tam: čisté sklenené obaly bez kovových uzáverov (rôzne fľaše, poháre), dekoratívne a tabuľové sklo, sklenené črepy. 

Nepatrí tam: sklené obaly ropných produktov, náterových hmôt a riedidiel, silne znečistené sklenené obaly potravín, porcelán, zrkadlá, obrazovky, žiarovky, žiarivky, autosklo, sklo s drôteným výpletom.

 

Nádoba (vrece) na plasty:

Patrí tam: čisté plastové fľaše (bandasky) od nápojov, octu, potravinového oleja, čistiacich a hygienických prípravkov, plastové obaly potravín, plastové fólie, obrusy, hračky, kuchynské pomôcky, plastové vrecká a tašky, viacvrstvové kombinované materiály (tetrapaky) – objemnejšie obaly (fľaše, tetrapaky) treba postláčať alebo poskladať tak, aby zaberali čo najmenší priestor a tiež čisté kovové obaly potravín a kovové časti týchto obalov – konzervy, plechovky od nápojov, kovové vrchnáky z fliaš a pohárov, hliníkové fólie (alobal) od syrov, čokolád a pod., hliníkové stiahnuteľné viečka na obaloch jogurtov, paštét, šalátov a pod.; kovové výrobky a súčiastky.

Nepatrí tam: plastové obaly ropných produktov, náterových hmôt a riedidiel, silne znečistené plastové obaly potravín, plastový materiál kombinovaný s textilom, kovové obaly a súčiastky kombinované s iným materiálom (napr. sáčky od orieškov, instantných polievok, a pod., izolovaný drôt, káble); značne znečistené kovové obaly zvyškami potravín alebo nebezpečnými látkami (ropné látky, náterové hmoty riedidlá a pod.); batérie; vyradené elektrozariadenia (elektroodpad z domácností).

 

Použité prenosné batéria a akumulátory a automobilové batéria a akumulátory

Odovzdávanie tohto odpadu z domácností je v rámci zavedeného systému zberu zabezpečované bezplatne počas celého roka v zbernom dvore v areáli spoločnosti vykonávajúcej zber a prepravu  odpadov na území mesta na Šafárikovej ul. č. 330/3, Revúca. Pôvodca je povinný tento odpad dopraviť na zberný dvor na vlastné náklady.

 

Oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu z domácností s obsahom škodlivín vrátane veterinárnych liekov, humánnych liekov a zdravotníckych pomôcok nespotrebovaných fyzickými osobami

Zber týchto odpadov je v rámci zavedeného systému zabezpečovaný:

 • bezplatne raz polročne mobilným zberom, termín ktorého je občanom vopred oznámený;
 • bezplatne počas celého roka na zbernom dvore v areáli spoločnosti vykonávajúcej zber a  prepravu odpadov na území mesta na Šafárikovej ul. č. 330/3, Revúca.

Pôvodca je povinný tento odpad dopraviť na zberný dvor na vlastné náklady.

 

Jedlé oleje a tuky

Odovzdávanie tohto odpadu z domácností je v rámci zavedeného systému zberu zabezpečované bezplatne počas celého roka v zbernom dvore v areáli spoločnosti vykonávajúcej zber a prepravu odpadov na území mesta na Šafárikovej ul. č. 330/3, Revúca. Pôvodca je povinný tento odpad dopraviť na zberný dvor na vlastné náklady.

 

Spôsob zberu objemného odpadu.

Odovzdávanie tohto odpadu z domácností je v rámci zavedeného systému zberu zabezpečované bezplatne počas celého roka v zbernom dvore v areáli spoločnosti vykonávajúcej zber a prepravu odpadov na území mesta na Šafárikovej ul. č. 330/3, Revúca. Pôvodca je povinný tento odpad dopraviť na zberný dvor na vlastné náklady.

V súvislosti s ustanovením čl. 3 ods. 1 písm. e) tohto nariadenia je možné ukladať objemný odpad aj do veľkokapacitných kontajnerov.

 

Prevádzkovanie zberného dvora.

Zberný dvor prevádzkuje vo svojom areáli na Šafárikovej ul. č. 330/3 spoločnosť vykonávajúca zber a prepravu odpadov na území mesta. Prevádzkový čas stanovuje po dohode s vedením mesta táto spoločnosť a obyvatelia mesta sú o ňom informovaní spôsobom v meste obvyklým.

Na zbernom dvore nie je možné odovzdávať pneumatiky – tieto sa odovzdávajú len distribútorom

 

Tento popis vychádza zo Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Revúca č. 133/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území Mesta Revúca.

Akékoľvek iné informácie, ktoré sú v rozpore s vyššie uvedenými skutočnosťami a pravidlami, sú zavádzajúce.

 


 
webygroup
ÚvodÚvodná stránka