Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Prednostka MsÚ

            Prednostka MsÚ

Ing. Eva Kučeráková

Kontakt:
Mestský úrad Revúca,
Námestie slobody 13/17,
050 80 Revúca
Tel.: + 421 / 58 / 28 515 11
Mobil: +421 908938672
Fax: + 421 / 58 / 28 120 11
Email:
 msu@revuca.sk

eva.kucerakova@revuca.sk

 

Prednostka MsÚ riadi vedúcich oddelení a zamestnancov nezaradených v oddeleniach.
1. MsÚ vedie a jeho prácu organizuje prednosta MsÚ.
2. Prednosta je zamestnancom mesta, ktorý zodpovedá za svoju činnosť primátorovi.
3. Prednostu vymenúva a odvoláva primátor.
4. Prednosta sa zúčastňuje zasadnutí MZ s hlasom poradným a spolu s primátorom podpisuje zápisnice zo zasadnutia MZ.
5. Prednosta najmä:
a) navrhuje primátorovi pracovnoprávne záležitosti MsÚ
b) zastupuje navonok MsÚ
c) v záujme koordinácie a zabezpečovania úloh MsÚ zvoláva porady vedúcich oddelení MsÚ, ukladá konkrétne úlohy, ktoré pravidelne kontroluje
d) podľa potreby vydáva pokyny, smernice a príkazy (spravidla písomne na zabezpečenie činnosti a úloh MsÚ)
e) dbá o účelnú organizáciu práce jednotlivých oddelení MsÚ a plynulý chod práce a o výmenu skúseností medzi oddeleniami
f) zabezpečuje jednotný postup oddelení a spoluprácu pri plnení úloh
g) sleduje prenesený výkon štátnej správy a samosprávy najmä z hľadiska dodržiavania zákonnosti a podľa potreby navrhuje opatrenia na zlepšenie ich výkonu
h) dbá na materiálno-technické vybavenie MsÚ
i) plní ďalšie úlohy MZ a primátora
j) riadi, kontroluje a hodnotí prácu vedúcich zamestnancov a určuje ich pracovné náplne


 
webygroup
ÚvodÚvodná stránka