Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zákony a predpisy podľa ktorých sa mesto riadi

Pri plnení úloh samosprávy a pri výkone štátnej správy prenesenej na obce osobitnými predpismi mesto koná a rozhoduje najmä podľa týchto všeobecne záväzných predpisov:

· Ústava Slovenskej republiky, zákon č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov,

· Ústavný zákon č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení zákona č. 545/2005 Z.z.,

· zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,

· zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších prepisov,

· zákon č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve v znení neskorších predpisov,

· zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov,

· zákon č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov,

· zákon č. 346/1990 Zb. o voľbách do samosprávy obcí v znení neskorších predpisov,

· zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov,

· zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,

· zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov,

· zákon č. 500/1991 Zb. o pôsobnosti obcí vo veciach nájmu a podnájmu nebytových priestorov, v znení neskorších predpisov,

· zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov,

· zákon č. 63/1993 Z.z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v znení neskorších predpisov,

· zákon č. 154/1994 Z.z. o matrikách v znení neskorších predpisov,

· zákon č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov,

· zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov,

· zákon č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov,

· zákon č. 221/1996 Z.z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov,

· zzákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

· zákon č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov,

· zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov,

· zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov,

· zákon č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v znení neskorších predpisov,

· zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

· zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,

· zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,

· zákon č. 514/2003 Z.z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

· zákon č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov,

· zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov,

· zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

· zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,

· zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

· zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

· zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

· zákon č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení zákona č. 289/2012 Z.z.,

· zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok v znení neskorších predpisov,

· zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov,

· zákon č. 63/1973 Zb. o verejných zbierkach a o lotériách a iných podobných hrách v znení neskorších predpisov,

· zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov,

· zákon č. 189/1992 Z.z. o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov a bytovými náhradami v znení neskorších predpisov,

· zákon č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov,

· zákon č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov,

· zákon č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov,

· zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

· zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov,

· zákon č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov,

· zákon č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov,

· zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov,

· zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

· zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov,

· zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov,

· zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

· zákon č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja,

· zákon č. 66/2009 Z.z. o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

· zákon č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami

· zákon č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve,

· zákon č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení zákona č. 318/2012 Z.z.,

· zákon č. 260/2011 Z.z o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom a o doplnení zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.

Do podrobného prehľadu platných právnych predpisov podľa ktorých mesto koná a rozhoduje, alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu k mestu, možno nahliadať v určených stránkových dňoch a v úradných hodinách na mestskom úrade.


 
webygroup
ÚvodÚvodná stránka